PROTOCOL ZONNECENTERS CORONAVIRUS COVID-19

Corona maatregelen voor een veilige omgeving voor klanten en medewerkers in zonnecenters in België.

Protocol: FEB [006.1] 022021NL

Latest Update:25.02.2021 [08.05.2020]

Gemaakt voor:

Toepassingsgebied
  • Dit protocol is dus van toepassing voor bemande zonnecentra. (Een bemand zonnecenter is een zonnecenter dat tijdens de ganse openingsuren personeel ter plaatse heeft)
  • Dit protocol is dus van toepassing voor bemande zonnecentra. (Een bemand zonnecenter is een zonnecenter dat tijdens de ganse openingsuren personeel ter plaatse heeft)• Overeenkomstig Art 8 van het MB van 28/10/2020 moeten de sectoren die mogen heropenen, werken overeenkomstig het toepasselijke protocol voor de dienstverlening door de schoonheidssalons, met inbegrip van de bemande zonnebanken en de bemande zonnecentra, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de massagesalons, de kapperszaken, de barbiers en de tatoeage- en piercingsalons, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol bepaald door de minister van Werk en de minister van Middenstand en Zelfstandigen overeenkomstig de beslissing van het Overlegcomité ter zake.”;

SAMENVATTING

Doelstelling

De gezondheid van de cliënten en die van de medewerkers in de zonnecentra staat op nummer één. Wij hebben daarom extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Hier leest u welke maatregelen dat zijn. Wij houden ons aan de richtlijnen van de overheid. Ook houden we de wijzigingen scherp in de gaten en passen onze maatregelen daarop aan. Hiermee hopen wij een veilige en gezonde omgeving te bieden aan onze klanten, collega´s, leveranciers en andere mensen die onze zonnecentra betreden of zullen betreden en/of van hun diensten gebruik wensen te maken.

Uitgangspunt van het protocol

Dit protocol is volledig gebaseerd op alle maatregelen die door de Belgische Overheid aan de samenleving en in het bijzonder aan onze sector worden opgelegd. Dat betekent dat het protocol op elk moment kan en moet worden aangepast, zodanig dat onder alle omstandigheden gehoor moet worden gegeven aan alle maatregelen die de overheid hieromtrent afkondigt en waarbij de eerdergenoemde doelstelling volledig wordt gerespecteerd.

Het aanbieden van een zonnesessie is een solo handeling/beleving, er is geen fysiek contact tussen het cliënteel en het bedienend personeel.

Voor wie is dit protocol van toepassing?

Het protocol is van toepassing voor bedrijven die bemande zonnebanken (Een bemand zonnecenter is een zonnecenter dat tijdens de ganse openingsuren personeel ter plaatse heeft) exploiteren in een daarvoor bestemde ruimte. Dit zijn zonnecentra, fitness bedrijven*, schoonheidssalons*, nagelsalons*, hotels*, sauna’s* en wellnesscentra*.

Dit protocol is opgesteld voor die bedrijven (zonnecentra) die hun bedrijfsvoering hebben afgestemd op het aanbieden van zonnetoestellen in afsluitbare ruimtes, zogenaamde zonnecabines. In het algemeen beschikt een zonnecenter over een onthaalruimte, wachtruimte, make-up hoek en toiletten. Voor de genoemde andere exploiterende bedrijven (met een * genoemd) is dit protocol alleen te gebruiken voor de zonnecabines. Dit wordt ingegeven door het feit dat de andere activiteiten in deze bedrijven wellicht andere maatregelen vereisen en de exploitatie van zonnetoestellen uitsluitend een deelactiviteit is.

1. COVID-19 VERANTWOORDELIJKE

In elk afzonderlijk zonnecenter wordt door de uitbater(s) iemand als verantwoordelijke aangewezen voor de beheersing van alle in dit protocol opgestelde maatregelen. Dit kan/kunnen de uitbater(s) of iemand van het vaste personeel zijn van het desbetreffende zonnecenter. De aanstelling tot Covid-19 verantwoordelijke dient schriftelijk vastgelegd te worden en deze persoon dient dagelijks de controle uit te voeren op alle te nemen stappen vastgelegd in dit protocol.

Vermeld ook op een affiche in uw zaak en op uw website (als u er één hebt) de gegevens van een persoon in de onderneming die is aangeduid als contactpersoon, zodat klanten en personeelsleden een eventuele COVID-19-besmetting kunnen melden met het oog op een vlotte contact tracing. Deze persoon kan ook de COVID-19 verantwoordelijke zijn.

Neem tijdig contact met uw werknemers inclusief uitzendkrachten en stagiairs, maar ook met externen zoals klanten, leveranciers, onderaannemers, freelancers, bezoekers, ouders, enz. die met de onderneming in contact komen, om hen te informeren over de regels van toepassing in uw zaak. Heel wat mensen hebben wellicht concrete vragen: het is belangrijk om hun mee te delen tot wie ze zich kunnen richten, aan de hand van informatiepanelen of uw website.

2. BASISREGEL

Als men hoest, keelpijn heeft, verkouden is en/of koorts heeft mag men het zonnecenter niet bezoeken. Dit geldt voor het cliënteel, andere bezoekers, uitbater(’s) en haar personeel.

*De personeelsleden, alsook de zaakvoerder meten dagelijks thuis hun temperatuur voordat ze aan het werk gaan.

3. AANTAL CLIËNTEN

Laat niet meer dan 2 tot maximaal 3 cliënten in de zaak toe. Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Uiteraard kan dit gegeven voor elk zonnecenter anders zijn. Per 10 m² vloeroppervlakte die toegankelijk is voor klanten, is één klant toegelaten. De medewerker dient er ten alle tijde op toe te zien dat de 1,5 meter afstand tot elkaar onder alle omstandigheden gewaarborgd is en blijft.

Mochten er onverhoopt meer cliënten dan hierboven genoemd naar het zonnecenter komen dient men buiten op de gepaste 1,5 meter afstand te wachten en wordt men op beurt toegelaten. De wachtruimtes blijven gesloten.

Cliënten komen alleen naar de zonnestudio en enkel op afspraak, kinderen en/of vrienden zijn niet toegelaten. Personen die begeleiding nodig hebben, mogen vergezeld zijn van één volwassene. Tassen, jassen en andere persoonlijke zaken worden bij voorkeur niet mee naar binnen genomen.

Tevens dienen duidelijk leesbare schriftelijke aanduidingen in het zonnecenter te worden aangebracht, die de regels en afspraken verder accentueren.

4. BESCHERMING CLIËNT/MEDEWERKER

4.1 Corona regels

Indien men ziek is, hoest, keelpijn heeft, verkouden is en/of koorts heeft mag men het zonnecenter niet bezoeken.

De toepassing van “social distancing”, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon, moet steeds gerespecteerd worden, behalve tussen de klant en de dienstverlener of diens medewerker, voor zover strikt noodzakelijk voor de verrichting van de zorg.

Middelen voor de noodzakelijke handhygiëne worden ter beschikking gesteld aan de ingang van en op verschillende plaatsen binnen de zaak. Zodanig dat men op een eenvoudige manier de handen kan desinfecteren bij het komen en gaan.

De handen dienen vaak gewassen te worden. Het wassen van de handen geschiedt volgens de voorschriften hiertoe. In elk geval van toepassing, wast het personeel de handen vóór de behandeling van een nieuwe klant.

Het dragen van een mondmasker binnen de zaak of op de plaats van dienstverlening is verplicht voor de klant. Alternatieven voor het masker (zoals sjaals, bandana’s, enz.) zijn verboden. Indien het dragen van een mondmasker om medische redenen onmogelijk is, mogen klanten een gezichtsscherm (faceshield) dragen. Personen die wegens een handicap dat door een medisch attest wordt bewezen, geen mondmasker, geen ander alternatief in stof of geen gezichtsscherm kunnen dragen, zijn niet gehouden door die verplichting.

De dienstverlener en zijn werknemers moeten een CE-erkend chirurgisch masker dragen.

De klant het mondmasker enkel afnemen voor een behandeling aan het gelaat en enkel gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor die behandeling.

Hoesten en niezen gebeurt bij voorkeur in een wegwerpzakdoek (die direct in de afsluitbare vuilbak gedeponeerd wordt) of eventueel in de elleboog.

Klanten worden enkel alleen en op afspraak toegelaten, en niet langer dan strikt noodzakelijk is.

4.2 Ventilatie.

De ruimte moet voldoende verlucht en geventileerd worden, minimum door het openen van ramen en deuren, zelfs bij slecht weer. Indien de ruimte uitgerust is met een CO2-meter die de reële CO2-concentratie continu en in real time meet, dan mogen ramen en deuren gesloten blijven. Als de CO2-concentratie te hoog is, d.w.z. meer dan 800 ppm, dan moet er voor een betere ventilatie van de ruimte gezorgd worden zodat de oncentratie onder de 800 ppm zakt.

Er wordt aangeraden om apparaten te gebruiken die voldoen aan de Europese norm EN 50543 (norm voor draagbare en transporteerbare elektronische apparaten voor de detectie en meting van kooldioxide en/of koolmonoxide in de lucht binnenshuis).

4.3 Plexi “spat” scherm.

Wij bevelen aan met een zogenaamd plexiglas “spat” scherm te werken. Dit wordt geplaatst of opgehangen, zodanig dat cliënt en de medewerker elkaar niet kunnen besmetten. Als een plexi scherm niet mogelijk is dan dient de cliënt aan de, bijvoorbeeld, linkerzijde van de ontvangstbalie te staan, en de medewerker aan de rechterzijde zodat ten alle tijde de minimale afstand van 1,5 meter is gewaarborgd.

Het zogenaamde “spat” scherm dient meerdere keren per dag, en na elke klant, gekuist te worden.

4.4 Betaling.

De aangeboden diensten worden voorafgaand aan de dienst(en) afgerekend. Wij vragen met klem om uitsluitend contactloos te (laten) betalen. Bij betaling met gebruik van een pincode, dient de cliënt eerst vooraf de handen met desinfectiemiddel te reinigen, dat door het zonnecenter ter beschikking wordt gesteld, en dan de pincode in te toetsen.
Het personeel draagt na deze betaling ook extra zorg voor het reinigen en ontsmetten na elk gebruik van deze bancontact automaat, gelijktijdig bevelen wij aan om dan ook de ontvangsttoog te reinigen.

4.5 Zonnecabines.

De zonnecabines dienen volgens het bestaande schoonmaakprotocol na elke cliënt te worden gekuist. Echter i.v.m. de bestrijding van het coronavirus dient elk secundaire item na elke cliënt mee te worden gekuist. Deze secundaire items verschillen van zonnecenter tot zonnecenter, maar denk hierbij aan b.v. aangeboden deodorant flesje, spiegel, legplank, stoel of krukje etc.

De minimale wachttijd na het bezoek van de cliënt is 10 minuten waarna door het dienstdoend personeel de zonnecabine kan gekuist worden zoals beschreven volgens het reguliere schoonmaakprotocol met de extra coronamaatregelen rondom het kuisen.

4.6 Het verlaten van de zonneruimte en het zonnecenter door de cliënt.

De verplaatsingen van de klanten binnen de zaak worden zo  georganiseerd om elk contact in alle omstandigheden tot een minimum te beperken. Elke cliënt dient zich ervan te vergewissen dat er geen andere cliënten in de gangpaden van het zonnecenter lopen als men de zonnecabine wil verlaten. Diegenen die zich niet op de gangpaden bevinden dienen te wachten tot de gangpaden weer vrij zijn en er zich geen personen meer bevinden.
De cliënt mag na het verlaten van de zonnecabine niet langer dan nodig in het zonnecenter verblijven en dient per omgaande, met inachtneming van de coronaregels het zonnecenter te verlaten.

4.7 Cosmetica corner.
Gedurende de maatregelen genoemd in dit protocol mogen de zogenaamde cosmetica corners niet gebruikt worden. Dit in het verlengde van punt 4.6 van dit protocol.
4.8 Toiletruimtes.

De toiletruimte mag enkel gebruikt worden in uiterste nood. Na elk toiletbezoek dienen deze door het personeel te worden gekuist. De meeste aandacht gaat hieruit naar alle onderdelen die tijdens het bezoek aangeraakt zouden kunnen worden of aangeraakt worden.

4.9 Wachtruimte(s).

De wachtruimte is gesloten. De klanten moeten buiten de zaak wachten. Er wordt geen drank, voeding of snack geserveerd noch tijdschriften of kranten aangeboden

5 DIGITALE HULPMIDDELEN.

Naast het feit dat alle klanten geregistreerd worden door het betreffende besturingssysteem, wordt het ook aanbevolen om de “corona alert app” te installeren en te gebruiken.

Informeer uzelf regelmatig onder: https://www.info-coronavirus.be

6 PROMOTIE.

Verkoopacties op straat en in de gangen van winkelcentra en uitstallingen, vlaggen of andere attributen buiten de zaak zijn verboden.

7 DIVERSE.

Dienstverlening aan huis is verboden, ook bij de dienstverlener thuis, als dat niet de zaak is. Duobehandelingen zijn verboden. Onder duobehandeling wordt verstaan dat twee beroepsbeoefenaars zich tegelijk met dezelfde klant bezighouden. Anderzijds is het niet verboden dat een beroepsbeoefenaar voor meerdere personen tegelijk zorgt, zolang aan alle bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan.

TOT SLOT

Dit protocol is opgesteld door de beroepsfederatie Febelsol. Derhalve rust de verantwoordelijkheid en de uitvoering van dit protocol ten volle bij de uitbater(’s) van het (de) desbetreffende zonnecenter(s).

Wellicht ten overvloede, dit protocol is zuiver en alleen bedoeld als leidraad voor de zonnecenter uitbater(s) en zijn (hun) personeel. Uiteraard zijn ten alle tijde maatregelen en aanwijzingen van de Federale regering en de autoriteiten hieromtrent leidend. Naast de gewesten, kunnen er ook maatregelen en aanwijzingen worden afgekondigd door de gemeentes. Uiteraard prevaleren deze boven de in dit protocol genoemde maatregelen.

VERKLARING

Elk zonnecenter dient zich akkoord te verklaren en een ondertekend exemplaar voor elk zonnecenter in het zonnecenter te bewaren en daar waar nodig aan de desbetreffende en dienstdoende autoriteit te tonen. Hierbij verklaart ondergetekende zich akkoord met het “protocol zonnecentra coronavirus COVID 19”:

Datum: ……………………………………….

De heer en of mevrouw ………………………………………..

Zonnecenter ……………………………………….

Adres ……………………………………….

 

BIJLAGEN:

klik hier → Mondmasker instructies

 

Download

Febelsol Corona Maatregelen